هفدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان با حضور پر رنگ خودروسازانی که در چند نمایشگاه اخیر صنعت خودرو غایب بودند، برگزار خواهد شد.