شرکت کمک فنر ایندامین سایپا، موفق شد جواز ورود به بازار اول بورس اوراق بهادار تهران را کسب کند.