بیست و هشتمین نماینده شرکت آرین دیزل در استان تهران به بهره برداری رسید.