با حضور فرمانده کل انتظامی کشور از سامانه "اصالت خودرو" رونمایی شد.