نحوه تکمیل وجه متقاضیان فیدلیتی پرایم در سامانه یکپارچه (طرح جوانی جمعیت نوبت آذر) اعلام شد.