جزئیات برگزاری پنجمین نمایشگاه خودرو تهران طی یک نشست خبری در خانه همایش اعلام شد.